PROGRAM WYBORCZY

Przekształcenie PWKC i Spółki „Eko – Pionki” tak, aby ich działalność służyła mieszkańcom, a nie komercyjnej działalności często sprzecznej z interesem społeczności miasta

Spółki miejskie ze 100% wkładem własnym miasta muszą pracować na rzecz mieszkańców, a nie prowadzić działalność komercyjną, która jest zupełnie nieopłacalna. W chwili obecnej zadania typu koszenie traw, odśnieżanie miasta czy też czyszczenie chodników i ulic wykonywane są przez podmioty spoza Pionek. Nie możemy dopuścić do sytuacji, żeby pieniądze mieszkańców wypływały poza miasto, a nasze rodzime firmy i spółki stały bezczynnie. PWKC musi służyć wszystkim mieszkańcom, a nie wybranym społecznościom. Zadbamy, by PWKC zajmowało się ściśle sobie powierzonym zadaniom, tj. zaopatrzeniu mieszkańców Pionek w ciepło, budową i utrzymaniem sieci kanalizacji w mieście, a także rozbudową czy odbudową ujęć wody. Porzucimy pomysły finansowania przez PWKC zadań zbędnych lub niepotrzebnych dla ogółu mieszkańców.

Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży na bazie istniejących placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych

Ważnym i niezwykle aktualnym tematem jest oświata w mieście, która musi wrócić do spełniania swojej podstawowej roli. Wszystkie szkoły w Pionkach posiadają swoją tożsamość i historię. Chcemy, aby w Pionkach działały wszystkie pięć szkół jako placówki odrębne, by uczniowie i nauczyciele mieli komfort pracy i odnosili sukcesy. Szkoły zgodnie z wolą środowisk czyli dyrekcji, nauczycieli i rodziców będą mogły być profilowane, przez co można wytworzyć ciekawą ofertę szkolną, rozwoju uzdolnień czy też wspomagania ucznia na każdym etapie rozwoju. Naszym priorytetem jest wytworzenie spokoju w szkołach, by nauczyciele nie musieli się martwić o swój los, a skupili się na uczniach i pomysłach wzbogacenia oferty edukacyjnej tak, by rodzice chcieli posłać dziecko do tej, a nie innej placówki. Chcemy odbudować w szkołach stołówki szkolne, które będą gwarantowały ciepły i świeży posiłek dla każdego ucznia. Podejmiemy działania, by w każdej szkole podstawowej byli zatrudnieni specjaliści: psycholog i pedagodzy, którzy będą wspomagać pracę dyrektorów, nauczycieli, rodziców i organu prowadzącego szkołę w wymiarze adekwatnym do potrzeb placówki.

Zajmiemy się opieką żłobkową maluchów jak i rozwojem przedszkoli, w których znajdzie swoje miejsce każde dziecko w Pionkach.

W trosce o stan zdrowia i harmonijny rozwój biologiczny mieszkańców naszego miasta zostanie opracowany „Program Rozwoju Sportu w Pionkach”, który wskaże zadania do realizacji przez wszystkie placówki oświatowe i instytucje samorządowe, kluby sportowe oraz stowarzyszenia, których działalność statutowa związana jest ze sportem i rekreacją ruchową. Obejmował on będzie: wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich, sport niepełnosprawnych i sport kwalifikowany. „Program Rozwoju Sportu w Pionkach” będzie otwarty i dynamiczny, sukcesywnie aktualizowany w zależności od zmian i potrzeb zachodzących wewnątrz Miasta oraz w jego otoczeniu.

Opracowanie w trybie pilnym programu pozyskiwania mieszkań socjalnych i komunalnych dla mieszkańców Pionek

Od ćwierć wieku w Pionkach nie wybudowano żadnego bloku mieszkalnego. Miasto Pionki z wysokością budżetu na poziomie około 80 milionów rocznie stać na inwestowanie w infrastrukturę budowy mieszkań dla miasta. Podejmiemy samodzielne starania jak i rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami, by wspólnie próbować ustalić priorytety i rozwój tej zapomnianej sfery miasta. Będziemy ustawicznie szukać rozwiązań na renowację, odnowienie czy też modernizację hoteli socjalnych naszego miasta. Wszyscy mieszkańcy miasta będą mogli na równych zasadach wykupić swoje mieszkania, które od lat zamieszkują. Zamierzamy powrócić do poziomu 5% wartości wykupu, na ustalony okres karencji, tak by każdy kto zadeklaruje zainteresowanie przejęcia na własność lokalu miał czas na organizację swojego przedsięwzięcia.

Przygotowanie programu modernizacji dróg miejskich, biorąc pod uwagę rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście Pionki

W mieście Pionki utworzony zostanie „Program modernizacji dróg”, w którym znajdą się priorytety wykonawstwa i modernizacji dróg. Rozpoczniemy swoje działania od ulic i chodników, które z uwagi na wysoki stopień natężenia ruchu wymagają natychmiastowych napraw czyli ulic takich jak: Sienkiewicza, Słowackiego, Zakładowa czy Kościuszki. Ustalone zostaną jasne zasady partycypowania spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych w kosztach remontów chodników czy niewielkich ulic, które mogą mieć wpływ na szybszą realizację zadań. Wraz z Radnymi po ich uprzednim kontakcie z mieszkańcami, zostanie wykonany plan tworzenia parkingów na wszystkich osiedlach w mieście. Zadbamy o bezpieczeństwo na drogach poprzez doświetlenie przejść dla pieszych, widoczne oznakowanie przejść, montaż progów zwalniających na ulicach, gdzie mieszkańcy już dziś domagają się takich rozwiązań. Zorganizujemy bezpieczne przejścia w otoczeniu wszystkich szkół podstawowych oraz w miarę możliwości utworzymy strefy bezpiecznego „chwilowego” parkowania dla rodziców dowożących samochodami uczniów do placówek.

Podjęcie zdecydowanych prac przy rewitalizacji terenu byłego Pronitu na potrzeby mieszkańców, a także sprzyjającej pozyskiwaniu nowych inwestorów

Podejmiemy działania z przedsiębiorcami posiadającymi na terenach przemysłowych swoje firmy i wypracujemy wspólny plan rewitalizacji infrastruktury sieci dróg, oświetlenia i niezbędnych instalacji na terenach po byłym zakładzie Pronit.
Przedsiębiorcy z miasta Pionki będą stałymi partnerami do rozmów i prac w Urzędzie Miasta. Razem utworzymy program współpracy, udogodnień i pomocy lokalnym przedsiębiorcom, wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom, by w sposób harmonijny i dobry Przedsiębiorcy mogli prowadzić i rozwijać swoje działalności na terenie naszej gminy.

Wprowadzenie programów zdrowotnych dla mieszkańców Pionek

Zdrowie mieszkańców jest ważnym aspektem życia. Za przykładem gminy Garbatka Letnisko, gdzie ze skutecznością działa i funkcjonuje od lat program szczepienia na grypę dla osób 65+, chcemy objąć taką opieką naszych seniorów. Zaproponujemy darmowe korzystanie z placówek kulturalnych i sportowych seniorom zrzeszonym w Stowarzyszeniach czy Towarzystwach jak i indywidualnym w godzinach dostępnych (wolnych, zwłaszcza dopołudniowych), by mogli zadbać o swoją sprawność fizyczną, zdrowie, a także zacieśniać kontakty społeczne spotykając się w grupach zainteresowań.

Chcemy, aby miasto Pionki, było przyjaznym dla niepełnosprawnych. Zobowiązujemy się do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu D czyli dla osób z autyzmem, który może zostać otwarty dzięki rozporządzeniom ministra mającym wejść w życie w najbliższym czasie. Wyjdziemy też otwarcie naprzeciw rządowemu projektowi „Za życiem”, który ma zagwarantować opiekunom osób niepełnosprawnych tzw. opiekę wytchnieniową. Po rozpoznaniu potrzeb mieszkańców wspólnie wypracujemy formy pomocy jakich oczekują rodziny (np. od tworzenia miejsc, w których na określony czas pod opieką fachowców mogą pozostać osoby niesamodzielne, tak by opiekun mógł w tym czasie pozałatwiać niezbędne formalności, zakupy, wizyty lekarskie, rehabilitację własną czy zwyczajnie sobie odpocząć od ciągłej pracy, aż po formy opieki kilkudniowej w sytuacjach np. pobytu w szpitalu opiekuna, nagłej potrzeby wyjazdu i innych sytuacji życiowych).

Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Radomiu na rzecz pilnej modernizacji lub przebudowy Szpitala Miejskiego w Pionkach

Sytuacja Szpitala Miejskiego w Pionkach od lat jest niezmienna. W mieście, ze względu na specyfikę zakładów przemysłowych, ale także ze względu na każdego mieszkańca Pionek szpital musi funkcjonować. Podejmiemy wszelkie działania, na każdym szczeblu samorządu, łącznie ze wsparciem finansowym w miarę możliwości, by wspomóc Starostwo Powiatowe w skutecznym działaniu.

Utworzenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi schroniska dla zwierząt

Przytulisko funkcjonujące w mieście w obecnej formie nie jest odpowiednim miejscem dla zwierząt pokrzywdzonych przez ludzi. Planujemy wspólnie z organizacjami prozwierzęcymi utworzyć na terenie miasta pełnoprawne schronisko. Przekażemy pod tą działalność odpowiednie grunty, wyposażenie i przeprowadzimy w miarę możliwości finansowych niezbędne prace, by w jak najszybszym czasie zwierzęta otrzymały godne i w miarę szczęśliwe mimo swoich dramatów życie. Wspomożemy organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój i rozbudowę działalności schroniska. Postaramy się zachęcić jak największą liczbę wolontariuszy do wspólnego działania, prowadzenia akcji informujących, uświadamiających czy pomocowych dla „braci mniejszych”.